Loffya

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną opisanych w nim usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego „LOFFYA.COM”, prowadzonego i zarządzanego przez Tomasza Wierzbowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Wierzbowski pod adresem: ul. Świętokrzyska, nr 30, lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7182075762 i REGON: 362168609.

  2. Każdy Użytkownik Serwisu Loffya.com w chwili rejestracji w Serwisie Loffya.com akceptuje postanowienia Regulaminu i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

  § 2 Definicje

  Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

  1) Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część;

  2) Administrator – Tomasz Wierzbowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tomasz Wierzbowski pod adresem: ul. Świętokrzyska, nr 30, lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7182075762 i REGON: 362168609, email: info@loffya.com, świadczący poprzez Serwis Loffya.com opisane w Regulaminie usługi;

  3) Serwis Loffya.com – internetowy portal randkowy Loffya.com znajdujący się pod adresem internetowym www.loffya.com, umożliwiający zawieranie znajomości pomiędzy Użytkownikami,

  4) Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone co najmniej 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestruje swoje Konto w Serwisie Loffya.com,

  5) Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i hasła) konto w Serwisie Loffya.com, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza swoje dane osobowe i informacje, Materiały oraz inne elementy związane z korzystaniem z Serwisu Loffya.com, a także może on w jego ramach dokonywać czynności związanych z funkcjonowaniem w Serwisie Loffya.com (np. zmieniać kryteria wyszukiwania potencjalnych partnerek/partnerów, dokonywać interakcji z innymi Użytkownikami Serwisu Loffya.com);

  6) Profil – zbiór danych osobowych Użytkownika i innych podanych przez niego informacji, Materiałów oraz pozostałych treści prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, które są przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu Loffya.com, a następnie udostępniane i prezentowane w SerwisieLoffya.com;

  7) Baza Profili – zbiór Profili wszystkich Użytkowników Serwisu Loffya.com, które są gromadzone i przetwarzane w Serwisie Loffya.com przez Administratora za zgodą Użytkowników w celu świadczenia Usług Serwisu Loffya.com;

  8) Usługi Serwisu Loffya.com – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie Loffya.com przez Administratora na rzecz Użytkowników, opisane szczegółowo w § 3 ust. 1 Regulaminu,

  9) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Użytkownika z Administratorem na zasadach określonych w § 6 Regulaminu, dotycząca dostarczania przez Administratora Użytkownikowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

  10) Spam – przesyłanie Użytkownikom przez innych Użytkowników niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym;

  11) Materiały– wszelkie treści udostępniane w Serwisie Loffya.com przez Użytkownika, w szczególności zdjęcia i teksty,

  12) Dane osobowe Użytkownika – imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie Loffya.com oraz inne informacje umożliwiające określenie tożsamości Użytkownika,

  13) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.),

  14) Prawo własności przemysłowej – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776) i jej zmiany,

  15) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683),

  16) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219),

  17) Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.).

  §3 Rodzaje i zakres Usług Serwisu Loffya.com

  1. Administrator świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną w Serwisie Loffya.com:

   a. dostęp do Serwisu Loffya.com,

   b. tworzenie przez Użytkowników w Serwisie Loffya.com Kont, a następnie korzystanie z nich,

   c. zamieszczanie przez Użytkowników w ramach Profili informacji o sobie, zdjęć i innych treści w celu ich udostępnienia w Serwisie Loffya.com,

   d. przeglądanie zasobów Serwisu Loffya.com, w szczególności Profili innych Użytkowników,

   e. porozumiewanie się pomiędzy Użytkownikami za pomocą dostępnych w Serwisie Loffya.com kanałów komunikacji,

   f. rozbudowany system powiadomień,

   g. publikacja aktywności, reakcja na aktywności publikowane przez innych Użytkowników Serwisu Loffya.com.

  2. Usługi Serwisu Loffya.com są świadczone za pośrednictwem Serwisu Loffya.com nieodpłatnie, jednak część z nich może być w przyszłości świadczona również odpłatnie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni zgodnie z ust. 3 poniżej.

  3. W związku z ciągłym rozwojem Usług Serwisu Loffya.com, ich zakres może być zmieniony przez Administratora, w szczególności Usługi Serwisu Loffya.com mogą być dodawane lub wyłączane, jak też czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany lub rozszerzany. Informacje o modyfikacjach Usług są przekazywane Użytkownikom poprzez wiadomości elektroniczne przesyłane na ich skrzynki e-mail dostępne w ramach Konta co najmniej 2 dni przed planowanym przez Administratora dniem dokonania modyfikacji danej Usługi Serwisu Loffya.com i nie stanowią zmiany Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na takie modyfikacje upoważniony jest do rozwiązania Umowy zgodnie z § 6ust. 8 Regulaminu.

  § 4 Dostęp do Usług Serwisu Loffya.com

  1. Warunkiem uzyskania dostępu do Usług Serwisu Loffya.com i utworzenia Konta w Serwisie Loffya.com jest rejestracja Użytkownika w Serwisie Loffya.com, podczas której Użytkownik podaje:

   a. swój adres e-mail,

   b. swoje imię,

   c. płeć,

   d. wiek,

   e. preferencje co do idealnego partnera (płeć, wiek, max odległość),

   f. dowolnie wybrane hasło.

  oraz akceptuje postanowienia Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią.

  Skorzystanie z funkcjonalności logowania do Serwisu Loffya.com za pomocą platformy Facebook jest jednoznaczne z rejestracją Użytkownika w Serwisie Loffya.com oraz automatyczną aktywacją jego konta. Oznacza również żądanie świadczenia przez Administratora Usług Serwisu Loffya.com przed upływem wskazanego w § 6 ust. 2 Regulaminu terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta. Logując się za pomocą platformy Facebook Użytkownik nie potwierdza adresu e-mail, jak w przypadku tradycyjnej rejestracji.

  2. Rejestrując się w Serwisie Loffya.com, Użytkownik oświadcza, że wszelkie swoje dane osobowe, swój wizerunek utrwalony na fotografiach zamieszczonych w Serwisie Loffya.com i inne informacje składające się na Profil przekazuje lub przekaże w przyszłości do Serwisu Loffya.com w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na udostępnienie treści Profilu innym zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu Loffya.com. Powyższe nie dotyczy danych obejmujących adres e-mail Użytkownika oraz hasło do Konta.

  3. Po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, otrzymuje on na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Serwisu Loffya.com. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny potwierdza rejestrację w Serwisie Loffya.com i umożliwia automatyczną aktywację Konta, a następnie zalogowanie się przez Użytkownika w Serwisie Loffya.com poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła w wyznaczone do tego pola podanego przez Użytkownika podczas rejestracji.

  4. Aby korzystać z Serwisu Loffya.com użytkownik powinien potwierdzić swój adres e-mail poprzez kliknięcie w link, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

  5. Po zalogowaniu do Serwisu Loffya.com Użytkownik może uzupełnić swój Profil o takie dane jak:

   a. nazwę miejscowości, w której aktualnie mieszka,

   b. krótki opis swojej osoby,

   c. swój wzrost,

   d. płeć i wiek osoby, której poszukuje w Serwisie Loffya.com,

   e. maksymalna odległość osoby, której poszukuje w Serwisie Loffya.com od miejsca, w którym aktualnie znajduje się Użytkownik.

  6. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni swoje hasło oraz dokonywał tradycyjnej rejestracji, możliwe jest jego przypomnienie za pomocą znajdującej się na stronie logowania Serwisu Loffya.com funkcji „Nie pamiętasz hasła?”.

  7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności w Serwisie Loffya.com podejmowane przez osoby trzecie którym umożliwił zalogowanie się na Konto Użytkownika.

  8. Użytkownik ma tylko jedno Konto oraz Profil w Serwisie Loffya.com.

  9. Użytkownik nie może przenieść praw do swojego Konta na osoby trzecie bez zgody Administratora.

  §5 Wymagania techniczne

  Warunkiem rejestracji w Serwisie Loffya.com, założenia Konta oraz korzystania z Serwisu Loffya.com jest:

   a. dostęp Użytkownika do Internetu,

   b. posiadanie przez Użytkownika indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

   c. zainstalowanie przeglądarki internetowej na komputerze/urządzeniu mobilnym, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu Loffya.com,

   d. udzielenie przez Użytkownika zgody na lokalizację Użytkownika przez przeglądarkę internetową

  § 6 Zawieranie i rozwiązywanie Umów

  1. Z chwilą potwierdzenia zakończenia procesu rejestracji w Serwisie Loffya.com poprzez otrzymanie na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomości z linkiem aktywacyjnym do Serwisu Loffya.com lub zalogowanie za pomocą platformy Facebook.com Użytkownik zawiera z Administratorem Umowę.

  2. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z Administratorem poprzez przesłanie na adres e-mail info@loffya.com. wiadomości zawierającej oświadczenie Użytkownika, że odstępuje od zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w SerwisieLoffya.com oraz wskazującej adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Loffya.com.

  3. Po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, Administrator prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Loffya.com.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, Umowa jest uważana za niezawartą a z Serwisu Loffya.com są usuwanie wszystkie określone w § 4 ust. 1 Regulaminu dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji.

  5. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji oznacza żądanie Użytkownika świadczenia przez Administratora Usług Serwisu Loffya.com przed upływem wskazanego w ust. 2 powyżej terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.

  6. Administrator na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Loffya.com:

   a. przesyła Użytkownikowi wraz z linkiem aktywacyjnym do Serwisu Loffya.com, potwierdzenie zawarcia Umowy i informację o wskazanych w ust. 5 powyżej skutkach aktywacji Konta poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny,

   b. w przypadku natomiast kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny do Serwisu Loffya.com, przesyła Użytkownikowi potwierdzenie utraty przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy. Niniejsze potwierdzenie jest przesyłane automatycznie w przypadku skorzystania z opcji zalogowania do Serwisu Loffya.com za pomocą platformy Facebook.

  7. Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, w tym uzyskania wyjaśnień Użytkownika gdy istnieje podejrzenie, że Użytkownik naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, lub działał, lub działa na szkodę pozostałych Użytkowników, Administratora, lub osób trzecich. W przypadku gdy po zablokowaniu Konta Użytkownika, Administrator stwierdzi, że Użytkownik dopuścił się naruszenia wskazanego w zdaniu poprzednim, lub działał na szkodę pozostałych Użytkowników, Administratora, lub osób trzecich, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

  8. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skorzystanie z funkcji ‘Usuń konto’.

  9. Oświadczenia Administratora o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o których mowa w ust. 7 będzie przesłane: przez Administratora na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie Loffya.com.

  §7 Prawa i obowiązki Administratora

  1. Administrator zapewnia dostęp do Usług Serwisu Loffya.com na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:

   a. wynikających z ograniczeń w dostępie do Internetu narzuconych przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których to usług korzysta Administrator lub Użytkownik,

   b. awarii będących skutkiem zdarzeń pozostających poza kontrolą Administratora, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, awaria sieci Internet lub awaria sieci energetycznej.

  2. Administrator jest uprawniony do czasowego - całkowitego lub częściowego zatrzymania funkcjonowania Serwisu Loffya.com w celu jego ulepszenia, naprawy, dodania nowych usług lub przeprowadzania konserwacji.

  3. Administrator nie gwarantuje nawiązania znajomości przez Użytkownika podczas trwania Umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienawiązanie faktycznej znajomości przez Użytkownika z innymi Użytkownikami podczas trwania Umowy.

  4. Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności za:

   a. prawdziwość Materiałów i pozostałych treści prezentujących i opisujących osoby Użytkowników, które są przekazywane przez Użytkowników do Serwisu Loffya.com, a następnie udostępniane i prezentowane w SerwisieLoffya.com,

   b. weryfikację Materiałów i pozostałych treści prezentujących i opisujących osoby Użytkowników,

   c. skutki działań i zaniechań poszczególnych Użytkowników poza Serwisem Loffya.com podejmowanych w oparciu o Materiały i pozostałe treści prezentujące i opisujące osoby Użytkowników,

   d. skutki ujawienia przez Użytkowników w Serwisie Loffya.com informacji prywatnych czy objętych tajemnicą Użytkownika i osób trzecich,

   e. przebieg znajomości nawiązanej przez Użytkowników Serwisu Loffya.com,

   f. działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności wskutek umożliwienia zapoznania się osoby trzeciej z hasłem Użytkownika,

   g. skutki pozyskania informacji prywatnych lub objętych tajemnicą Użytkownika i osób trzecich wskutek umożliwienia zapoznania się osoby trzeciej z hasłem Użytkownika.

  § 8 Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

   a. zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego wszystkich postanowień,

   b. korzystania z Serwisu Loffya.com zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego

   c. zamieszczania w Serwisie Loffya.com zgodnych z prawdą informacji.

  2. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że podczas korzystania z Serwisu Loffya.com nie będzie:

   a. obrażał, poniżał, pomawiał, znieważał, nękał innych Użytkowników lub osób trzecich ani im groził lub w inny sposób naruszał ich dobra osobiste,

   b. w żaden sposób utrudniał innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu Loffya.com,

   c. wykorzystywał danych osobowych Użytkowników, które pozyskał za pośrednictwem Serwisu Loffya.com w sposób niezgodny z oczekiwaniami Użytkowników, którzy dane te udostępnili, w szczególności używał danych innych Użytkowników w celach komercyjnych, np. w celu sprzedaży lub reklamy jakichkolwiek dóbr lub usług,

   d. w jakikolwiek sposób utrudniał kontaktu innych Użytkowników z pozostałymi Użytkownikami lub Administratorem,

   e. korzystał z Serwisu Loffya.com w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń wpływających na świadczenie Usług.

  3. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się, że:

   a. nie będzie udostępniał ani rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu Loffya.com informacji, zdjęć i innych treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

   b. nie będzie zamieszczał w swoim Profilu oraz rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu Loffya.com, Materiałów stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa osobiste lub autorskie prawa majątkowe przysługują osobom trzecim, chyba, że te osoby wyraziły zgodę na taki sposób korzystania z Materiałów przez Użytkownika,

   c. nie będzie rozpowszechniał za pośrednictwem Serwisu Loffya.com wirusów komputerowych ani innego szkodliwego oprogramowania,

   d. nie będzie wysyłał za pośrednictwem Serwisu Loffya.com do innych Użytkowników wiadomości typu „łańcuszki szczęścia” i Spamu,

  4. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać w Serwisie Loffya.com jakichkolwiek treści, które:

   a. są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

   b. nawołują do dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, obrażając inne narodowości, religie i rasy ludzkie w tym nawołując do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość,

   c. mają charakter wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity lub w inny sposób nie akceptowalny społecznie, a także są powszechnie uznawane za niecenzuralne,

   d. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste,

   e. wypełniają znamiona przestępstwa lub wykroczenia,

  5. Administrator jest uprawniony do odmowy publikacji w Serwisie Loffya.com zamieszczonych przez Użytkownika informacji, w tym podanych przez niego w Profilu, jak też ich usunięcia lub zmiany, jeżeli informacje te będą naruszać postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre imię Administratora,.

  6. W przypadku umieszczenia w Profilu zdjęcia przedstawiającego Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia zdjęcia wiernie przedstawiającego jego jak najbardziej aktualny wygląd, w szczególności jego całą twarz.

  7. Administrator jest uprawniony do usunięcia z Profilu Użytkownika zdjęcia, na którym nie widać całej twarzy Użytkownika, zdjęcia z oddali, gdzie tylko widać zarys sylwetki Użytkownika, zdjęcia Użytkownika w okularach przeciwsłonecznych, zdjęcia stanowiącego kadr z kreskówki, filmu, serialu, zdjęcia przedstawiającego znaną osobę (znane osoby), postać z filmu lub serialu, dziecko (dzieci), zwierzę (zwierzęta), osobę trzecią (osoby trzecie), zdjęcia grupowego, zdjęcia nieostrego, zaciemnionego, z nałożonymi filtrami, które utrudnią rozpoznanie osoby sfotografowanej, źle oświetlonego, rozmazanego. Administrator może również usunąć z Profilu Użytkownika zdjęcie Użytkownika, które przedstawia alkohol, papierosy, środek odurzający (środki odurzające) lub inne używki, jak też produkty, których markę można rozpoznać, zdjęć przedstawiających nagość wykraczającą poza obowiązujące normy społeczne oraz zdjęć, na których Użytkownik sprawia wrażenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa środki odurzające. Zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w jego Profilu są widoczne niezwłocznie po ich publikacji.

  8. Użytkownik jest uprawniony w każdej chwili do rezygnacji z korzystania z Serwisu Loffya.com poprzez:

  a. dezaktywację swojego Konta w Serwisie Loffya.com za pomocą funkcji ‘Usuń konto’, co powoduje trwałe usunięcie Konta z Serwisu Loffya.com i jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu.

  9. Trwałe usunięcie Konta z Serwisu Loffya.com powoduje usunięcie Profilu Użytkownika z Bazy Profili oraz usunięcie wszelkich danych osobowych Użytkownika.

  § 9 Prawa autorskie i rozpowszechnianie wizerunku

  1. W przypadku, gdy zamieszczane w Serwisie Loffya.com przez Użytkownika Materiały będą stanowić utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik, z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie Loffya.com udziela Administratorowi na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów oraz ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych Administratora oraz ich udostępniania przez Administratora w Internecie, dalej: „Licencja”.

  2. Zamieszczając Materiały w Serwisie Loffya.com Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

   a. jemu wyłącznie przysługują autorskie prawa majątkowe do Materiałów bądź

   b. jest uprawniony do korzystania z Materiałów jako licencjobiorca i udzielania dalszych sublicencji osobom trzecim na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej a udostępnienie przez niego Materiałów w Serwisie Loffya.com nie narusza autorskich praw osobistych do Materiałów ich twórców.

  3. W przypadku, gdy zamieszczane w Serwisie Loffya.com przez Użytkownika Materiały będą podlegać ochronie wynikającej ze stosownych przepisów Prawa własności przemysłowej, w szczególności będą stanowić wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub znak towarowy, zamieszczając takie Materiały Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do ich zamieszczenia w Serwisie Loffya.com.

  4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia ich jakichkolwiek praw do Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Loffya.com, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie oraz wstąpić w miejsce Administratora lub przystąpić po jego stronie do postępowania sądowego wszczętego z powództwa osoby trzeciej.

  5. W przypadku, gdy na zdjęciu zamieszczonym przez Użytkownika w Serwisie Loffya.com utrwalono wizerunki osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w Serwisie Loffya.com w sposób określony w Regulaminie.

  6. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wobec Administratora dotyczącymi naruszenia jej wizerunku zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie Loffya.com, ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

  § 10 Reklamacje i rozstrzyganie sporów

  1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wykonywania przez Administratora Usług Serwisu Loffya.com, w przypadku gdy Administrator wykonuje Usługi Serwisu Loffya.com niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  2. Reklamacja może być złożona przez Użytkownika wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora: info@loffya.com.

  3. Reklamacja powinna zawierać:

   a. imię i nazwisko Użytkownika,

   b. adres e-mail używany przez Użytkownika do logowania w Serwisie Loffya.com,

   c. numer telefonu Użytkownika,

   d. zwięzłe przedstawienie domniemanego przez Użytkownika naruszenia postanowień Regulaminu przez Administratora.

  4. W przypadku gdy złożona przez Użytkownika reklamacja nie będzie spełniać wymogów wskazanych w ust. 3 powyżej, Administrator jest uprawniony do wezwania Użytkownika do uzupełnienia brakujących danych osobowych Użytkownika lub informacji.

  5. Przedmiotem reklamacji Użytkownika nie mogą być nieprawidłowości związane z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Serwisu Loffya.com, które wynikają z:

   a. błędów lub pomyłek Użytkownika,

   b. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub połączenia internetowego, wykorzystywanych przez Użytkownika do korzystania z Usług Serwisu Loffya.com.

  6. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że podane w reklamacji dane osobowe Użytkownika lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Usługodawca zwróci się ww. terminie do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie reklamacji w wymaganym przez siebie zakresie, a termin do rozpoznania reklamacji przez Administratora biegnie od dnia otrzymania przez niego od Użytkownika wskazanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika lub informacji.

  7. Administrator prześle Użytkownikowi odpowiedź na reklamację na adres e-mail Użytkownika, z którego przesłał on reklamację.

  8. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 6 powyżej, reklamację uważa się za uznaną w całości przez Administratora. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dotyczące Usług mogą być rozwiązane w drodze postępowania przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063) oraz ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Użytkownik może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  9. Administrator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  10. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory powstałe pomiędzy Konsumentem a Administratorem będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

  § 11 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych osobowych Użytkownika jest Tomasz Wierzbowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Tomasz Wierzbowski” pod adresem: ul. Świętokrzyska, nr 30, lok. 63, 00-116 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7182075762 i REGON: 362168609 (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

  2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik wyrazi uprzednią dobrowolną, świadomą i wyraźną zgodę na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika przez Administratora Danych osobowych w celu:

   a. zapewnienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu Loffya.com,

   b. udostępnienia w Serwisie Loffya.com Danych osobowych Użytkownika,

   c. przekazywanie Użytkownikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

  3. Administrator Danych Osobowych może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Administratora Danych Osobowych lub o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Użytkownika.

  4. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora Danych Osobowych przez okres obowiązywania Umowy oraz w niezbędnym zakresie po jej rozwiązaniu jeżeli będzie to konieczne dla celów archiwalnych Administratora oraz ze względu na ewentualny spór pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

  6. Użytkownik ma prawo:

   a. żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do Danych osobowych Użytkownika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia Danych osobowych Użytkownika;

   c. cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych Osobowych dokonał na podstawie zgody Użytkownika przed jej cofnięciem;

  7. Podanie Danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail, wieku, imienia i lokalizacji uniemożliwia rejestrację i korzystanie z Serwisu Loffya.com.

  8. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Tomasz Wierzbowski, ul. Świętokrzyska, nr 30, lok. 63, 00-116 Warszawa” .

  §12 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny w Serwisie Loffya.com pod adresem: www.loffya.com/terms-of-use.php.

  2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Administrator powiadomi Użytkowników o planowanym terminie wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz zmianach, które zostały wprowadzone do Regulaminu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikom wiadomości na ich skrzynki e-mail funkcjonujące w ramach Kont.
  wróc do strony głównej